Vedtægter

§ 1. Navn


Båring Asperup Musik Og Kulturforening - BAMOK

§ 2. Formål


Foreningens formål er, at iværksætte og afholde musik- og kulturarrangementer og dermed medvirke til,
at skabe et varieret musik- og kulturudbud på egnen.

§ 3. Medlemmer

1.

Alle interesserede kan optages som aktive medlemmer
2.


Bestyrelsen kan suspendere eller ophæve medlemskabet, såfremt medlemmet er i restance med fastsatte økonomiske ydelser til foreningen.
Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen.

§ 4. Bestyrelse

1.


Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer og en suppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
2.

Vedtagelser i bestyrelsen kræver almindeligt stemmeflertal.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er tilstede.
3. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen og hhv. 2 og 3 medlemmer er på valg hvert år.
4.

Bestyrelsen vælges blandt foreningens medlemmer på generalforsamlingen.
Dirigenten fastsætter valgprocedure.
5.

De beslutninger som er vedtaget, føres til referat.
Referatet underskrives af bestyrelsen senest ved det efterfølgende møde.

§ 5. Kontingent


Kontingent fastsættes hvert år af bestyrelsen.

§ 6. Hæftelse

1.


Foreningens bestyrelse og øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for forpligtelser, som er indgået af foreningen.
For disse forpligtelser hæfter alene foreningen med sin formue.
2. Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen.

3.

Foreningens medlemmer har ingen krav på dele af foreningens formue eller på udbytte af nogen art fra foreningens aktiver.

§ 7. Generalforsamling

1.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i 1. kvartal.
2.
Der indkaldes og annonceres senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
3. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning over det forgangne år.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.

4.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
5.

Aktive medlemmer har stemmeret. Ingen kan afgive mere end en stemme.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
6.


På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen af de afgivne stemmer).
Dog kræves der til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.
7.
Afstemning, valg og opstilling til bestyrelsen foretages skriftligt, hvis et medlem ønsker det.
8. Vedtagne beslutninger føres til referat.
9.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
10.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet er modtaget af formanden.
Der indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden med mindst 8 dages varsel til medlemmerne.

§ 8. Tegningsregler

1.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden eller kassereren alene.
2.

Ved optagelse af lån eller ved køb og salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 9. Regnskabsår


Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 10. Revision

1.

Foreningen vælger hvert år 2 revisorer på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.
2.

Senest 21 dage før den ordinære generalforsamling giver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.
3.
Det reviderede regnskab uddeles til medlemmerne på den ordinære generalforsamling.

§ 11. Foreningens opløsning

1.


Foreningen kan kun opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer af foreningen på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum, stemmer herfor.
2.
Ophører foreningen tilfalder en eventuel formue kulturelle tiltag i lokalområdet.Til top